Kategori
Søknader

Hvordan foregår en søknadsprosess?

Ved behandling av byggesøknaden skal kommunen ta stilling til hva som skal bygges, noe som vil framgå av innsendte plan-, snitt- og fasadetegninger, samt perspektivtegninger og bilder. Tegningene skal være så detaljerte at kommunen kan ta stilling til om det planlagte/prosjekterte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav til estetikk.

Situasjonsplanen (inntegnet situasjonskart) viser hvor det skal bygges. Situasjonsplanen skal være målsatt, og de kommuen alle relevante mål og avstander. Gjennomføringsplanen og erklæringer om ansvarsrett forteller kommunen hvem som skal ha ansvaret for alle oppgaver innen prosjektering (skriftlig planlegging av et fag) planlegging og utførelse. Ved behandling av byggesøknaden skal kommunen påse at byggesøknad, skriftlig planlegging (PRO / prosjektering) og utførelse (UTF) er dekket med ansvar. Utgangspunktet er at alle fagområder håndteres av kvalifiserte foretak som er formelt kvalifisert til å påta seg ansvar i prosjektet.

Byggsøknad for hytte - Hvem, hva og hvor

Om man ønsker å ta fritidsboligen i bruk før alle arbeider er ferdigstilte, kan man søke om midlertidig brukstillatelse. Søknad om midlertidig brukstillatelse er å anse for et unntak, og er egentlig ment for sjeldne tilfeller eller store prosjekter som ferdigstilles etappevis. Ansvarlig søker innhenter samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører og anmoder deretter kommunen om midlertidig brukstillatelse.

Når alle arbeidene er fullført skal man søke om ferdigattest. Ansvarlig
søker innhenter samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører og
anmoder deretter kommunen om ferdigattest. Ved søknad om ferdigattest skal ansvarlig søker

  1. bekrefte overfor kommunen at byggverkets eier har mottatt FDV-dokumentasjon
  2. redegjøre for at alle lovformelige vilkår i tillatelser er ivaretatt
  3. vedlegge oppdaterte situasjonsplaner og tegninger, om det er
 gjort ikke-søknadspliktige endringer


Situasjonsplanen (inntegnet situasjonskart) viser hvor det skal bygges. Situasjonsplanen skal være målsatt, og de kommuen alle relevante mål
 og avstander.